Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.

Veraset, Hibe ve Ölüm (e-kitap)

İÇİNDEKİLER
KISIM I - VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU YORUM VE AÇIKLAMALARI
MADDELER
 
1. MADDE - VERGİNİN MEVZUU
2. MADDE - KANUNDA KULLANILAN TÂBİRLER
3. MADDE - MUAFİYETLER
4. MADDE - İSTİSNALAR
5. MADDE - VERGİNİN MÜKELLEFİ
6. MADDE - TEKLİF MAHALLÎ
7. MADDE - BEYANNAME
8. MADDE - BEYANNAMENİN VERİLECEĞİ YER
9. MADDE - BEYANNAME VERİLME MÜDDETİ
10. MADDE - VERGİNİN MATRAHI VE İLK TARHİYAT
11. MADDE - DEĞERLEME GÜNÜ
12. MADDE - TENZİL OLUNABİLECEK BORÇ VE MASRAFLAR
13. MADDE - İHTİLÂFLI BORÇLAR
14. MADDE - VERGİNİN TARHI
15. MADDE - 213 sayılı Kanunun 415 inci maddesiyle kaldırılmıştır.
16. MADDE - NİSPETLER
17. MADDE - VERGİYE MUKABİL ALINACAK TEMİNAT
18. MADDE - İHTİYAT TEDBİRLERİ
19. MADDE - ÖDEME ZAMANI
20. MADDE - MÜKELLEFİYETİN BAŞLANGICI
21. MADDE - GAİBİN ZUHURU
22. MADDE - MİRASÇILIKLARI HÜKMEN SABİT OLANLAR
23. MADDE - BANKALARDAKİ KİRALIK KASALAR MUHTEVİYATININ TESPİTİ
24. MADDE - KALDIRILAN KANUNLAR VE HÜKÜMLER
25. MADDE - Madde 25 - Bu kanun neşri tarihinde mer'iyete girer.
26. MADDE - Madde 26 Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.
GEÇİCİ MADDELER
1. MADDE - GEÇİCİ MADDE -1
2. MADDE - GEÇİCİ MADDE -2
3. MADDE - GEÇİCİ MADDE -3
ÖRNEKLER
1. MADDE - ÖRNEK -1
2. MADDE - ÖRNEK -2
3. MADDE - ÖRNEK -3
4. MADDE - ÖRNEK -4
5. MADDE - ÖRNEK -5
7. MADDE - ÖRNEK -7
8. MADDE - ÖRNEK -8
9. MADDE - ÖRNEK -9
KISIM 2 - HİBENİN (BAĞIŞLARIN) KAZANÇ VERGİLERİNE VE KDV' YE ETKİSİ
KISIM 3 - ÖLEN ADINA MİRASÇILAR TARAFINDAN ÖDENMESİ GEREKEN VERGİLER
KISIM 4 - MİRASÇILARIN KENDİLERİNE AİT VERGİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ
KISIM 5 - MİRASÇILARIN YAPACAKLARI BİLDİRİMLER
EKLER
EK-1 Karşılığı Nakit Olmayan Piyangolar ve Çekilişler Hakkında Yönetmelik
EK-2 Karşılığı (İkramiyesi) Nakit Olmayan Piyangolar ve Çekilişler Hakkında Genel Tebliğ (92/1)
EK-3 Karşılığı (İkramiyesi) Nakit Olmayan Piyangolar ve Çekilişler Hakkında Genel Tebliğ (95/1)
EK-4 Türk Medeni Kanununun Velayet, Vesayet ve Miras Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Tüzük
EK-5 Yeni Medeni Kanun
KISALTMALAR

KAYNAKLAR

MİRASÇILARIN VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ REHBERİ